107 results:
61. HR_newsletter_53.pdf  
... - Konferencija u Gruziji - FRA priručnik o europskom pravu koji se odnosi na pristup pravu PECO seminar u Albaniji - Opća skupština Europske mreže vijeća pravde Stalni odbor CCBE-a u lipnju - on-line...  
62. CZ_newsletter_53.pdf  
...Konference v Gruzii – Příručka FRA o Evropském právu vztahujícím se k přístupu ke spravedlnosti – PECO Seminář v Albánii – Valné shromáždění Evropské sítě nejvyšších soudcovských rad – červnový Stálý výbor CCBE – online...  
63. IT_newsletter_42.pdf  
... di Giustizia, sotto la presidenza di M. Skouris, Lussemburgo. 10/06: Riunione della Commissione PECO del CCBE a Pristina, Kosovo. 11-13 /06: 66° Conferenza annuale della Deutscher Anwaltverein,...  
64. EN_newsletter_54.pdf  
... under a national legal aid scheme from paying such VAT. ALBANIA SEMINAR As a reminder, the CCBE PECO Committee is organising a seminar in Tirana, Albania on 30 September 2016. The seminar will discuss the...  
65. SK_newsletter_53.pdf  
...ferencia v Gruzínsku – Príručka FRA o európskom práve v oblasti prístupu k spravodlivosti – Seminár PECO v Albánsku – Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád – Júnový Stály výbor – On-line kurzy „HELP v 28“ –...  
66. ES_newsletter_67.pdf  
... en línea con su posición geográfica. Agradeció a CCBE por el trabajo llevado a cabo en el Comité PECO, subrayando como existen aún preocupaciones acerca de la Abogacía en Kazajistán, y deseando una colaboración...  
67. ES_newsletter_70.pdf  
... tribunales. Además del Sr. Pelicarić, CCBE estuvo representado por el Sr. Balik, Presidente del Comité PECO, el Sr. Klatka, Presidente del Comité hacía un Modelo de Código de Conducta, el Sr. Novak, Presidente...  
69. FR_newsletter_67.pdf  
... raison de sa position géographique. Il a remercié le CCBE pour ses travaux au sein du comité PECO, en soulignant à quel point les préoccupations de la profession d’avocat subsistent au Kazakhstan, et a...  
70. FR_newsletter_70.pdf  
...des tribunaux. Outre Ranko Pelicarić, le CCBE était représenté par Stanislav Balík, président du comité PECO, Jędrzej Klatka, président du comité Vers un modèle de code de déontologie, Jiří Novák, nouveau président...  
Search results 61 until 70 of 107